Záznam o dopravní nehodě: Návod, jak formulář správně vyplnit

Záznam o dopravní nehodě

Záznam o dopravní nehodě je formulář, jehož použití by se každý řidič rád vyhnul. Jenže bohužel dopravní nehodě se stávají a v takovém případě je tento dokument potřeba. Zde je jednoduchý návod, jak tzv. společný záznam o dopravní nehodě správně vyplnit. Několika radami poradíme:

Vzor záznamu o dopravní nehodě

Záznam o dopravní nehodě: Vzor

Co psát do záznamu o dopravní nehodě?

Datum

V kolonce „Datum“ se nutné uvést co nejpřesněji datum a čas, kdy se nehoda stala. V ideálním případě tedy, např. 11. listopadu 2022, 18:43.

Místo

Kolonka „Místo“ by měla co nejpodrobněji určit místo dopravní nehody. Pokud se havárie stala ve městě, vhodné je sem vyplnit název ulice i číslo nebližšího domu. Na dálnici nebo okresní silnici je vhodné vyplnit číslo a kilometr daného úseku. Ten zjistíte pomocí kilometrovníku, který se nachází podél dálnic a silnic vyšších tříd. Možností jsou ale třeba i GPS souřadnice, které vám ukáže třeba mobilní telefon nebo obecnější, ale stále konkrétní popis místa: dálnice D5, směr Praha, u sjezdu Beroun.

Zranění/Věcná škoda na jiných vozidlech

V těchto kolonkách zaškrtněte, zda během nehody došlo ke zranění osoby, případně že při ní vznikla škoda na jiných vozidlech či okolních předmětech (např. pouliční lampa). V takovém případě nicméně musí být k dopravní nehodě přivolána Policie ČR.

Svědci

Tato sekce by měla zahrnovat co nejpodrobnější údaje o svědcích nehody. Ti se mohou hodit v případě, že přímí účastníci nehody její průběh popisují jiným způsobem. Vypište jejich jméno a kontakt na ně (telefon či email), případně adresu trvalého bydliště. Spolujezdce klidně speciálně označte, poznámkou, hvězdičkou nebo podtržením.

Pojištěný/Pojistník (u vozidla A i u vozidla B)

Do této kolonky uveďte celé jméno a adresu trvalého bydliště vlastníka každého ze zúčastněných vozidel, na něž je uzavřena smlouva o povinném ručení (A pro první vůz, B pro druhý). Určitě sem doplňte kontaktní údaje, telefon či emailovou adresu.

Vozidlo

Sem napište tovární značku a konkrétní typ vozidla, které se havárie zúčastnilo. Informace klidně opište z osvědčení o registraci vozidla (tedy z „malého techničáku“). Stát registrace bude ČR, pokud nabourané vozidlo není zahraniční registrace.

Sem vypište tovární značku a typ aut. Pokud je neznáte, tyto údaje najdete v osvědčení o registraci vozidla, tzv. „malém techničáku“. Stát registrace bude ČR, nejde-li o cizince. Informace o „Přípojném vozidle“ vyplňte jen v případě, táhl-li někdo při nehodě za vozidlem přívěsný vozík.

Pojistitel

Jako pojistitel je chápána ta pojišťovna, u níž každý z účastníků má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu (tzv. povinné ručení). Ideálně sem doplňte také adresu pobočky. Z dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla sem opište číslo pojistné smlouvy, to případně vyčtete i ze „zelené karty“, mezinárodně uznávaném dokladu o zřízení pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pokud má některý z účastníků sjednané havarijní pojištění, určitě to sem také doplňte.

Řidič

V těchto kolonkách vypište informace o obou řidičích, účastnících nehody. Konkrétně zde zaznamenejte jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště a kontaktní údaje (opět telefon nebo e-mail). Připomeňme, že pro získání těchto dat máte právo požadovat po ostatních účastnících nehody prokázání jejich totožnosti, prostřednictvím občanského průkazu a řidičského průkazu. Doplňte sem také číslo řidičského průkazu obou řidičů, včetně časové a skupinové platnosti. Dnes tato data najdete na přední straně řidičského průkazu. Pokud jsou vyplňované údaje jiné než v kolonce „Pojištěný/Pojistník“, nemusí to být chyba – znamená to, že vozidlo v době nehody řídil někdo jiný než jeho konkrétní majitel.

Označte body vzájemného střetu

Na vyobrazeném obrázku pomocí šipky přesně vyznačte místo střetu, tj. v kterých místech se vozidla střetla. Využijte přitom relevantní obrázek vozidla, které se nehody zúčastnilo (tj. motocykl, automobil nebo nákladní vůz.

Viditelná poškození

V této kolonce stručně vypište poškození zúčastněných vozidel. Např. tedy napište poškozený přední nárazník u vozidla A, rozbité pravé zadní světlo u vozidla B.

Zaškrtněte odpovídající body

Zde křížkem nebo jiným zvýrazněním vyznačte všechny okolnosti nehody, nehodící případně škrtněte. Tímto způsobem vyznačíte, zda některé z vozidel v okamžiku nehody stálo, rozjíždělo se, nebo zastavovalo, případně jelo na kruhovém objezdu nebo třeba předjíždělo či odbočovalo. V příslušné kolonce pak vyplňte číslo, kolik políček jste u každého z vozidel označili.

Nákres

Okolnosti nehody pak detailněji popište i přiloženým nákresem. Do příslušného prostoru co nejvěrněji nakreslete průběh dopravní nehody. Jasně načrtněte silnici, kde se událost stala, šipkami vyznačte směr jízdy vozidel i jejich postavení v době střetu. Klidně do tohoto plánku napište i čísla silnice nebo jména ulic, dokreslete dopravní značky nebo semafory, případně alespoň vyznačte hlavní a vedlejší silnici.

Poznámky

Pokud je podle vás potřeba do záznamu o dopravní nehodě doplnit ještě nějaké další informace, které by pomohly řešení havárie, vypište je do sekce „Poznámky“. Zde můžete detailněji popsat poškození zúčastněných vozidel nebo adresu servisu, kde si pojišťovací znalec může prohlédnout poškozený vůz.

Formulář o dopravní nehodě navíc můžete v případě potřeby doplnit i dalšími přílohami. Pojišťovna určitě po vás bude chtít fotografie z místa nehody, respektive snímky poškození. Přílohu však ve formuláři určitě zmiňte (právě v poznámkách), musí být navíc datována a stvrzena podpisy obou řidičů.

Podpis

Na závěr formuláře se oba z řidičů – účastníků nehody podepíšou. Podpis tohoto dokumentu přitom neznamená uznání odpovědnosti některé z podepsaných stran za škodu, ale potvrzení identity zmíněných osob a sepsaných okolností.

Kde sehnat záznam o dopravní nehodě?

Formulář o dopravní nehodě nemusíte někde kupovat. Vzorový záznam o dopravní nehodě obvykle dostanete od své pojišťovny při uzavření pojištění vozidla. K dispozici bývá i na pobočkách pojišťoven, případně ho můžete stáhnout přes internet. Zde třeba formulář ke stažení ze stránek Ministerstva dopravy. Jen pozor, v tomto případě nedostanete samopropisovací formulář, u něhož se vyplněná data okopírují i na další dvě stránky (kopie pro pojišťovnu, pro sebe, pro druhého účastníka). Musíte tedy vypisovat tři listy. Každopádně si formulářů vytiskněte klidně vícero, kdybyste při vyplňování udělali chybu a museli psát znovu.

Je normovaný euroformulář povinný?

V současné době neexistuje žádný závazně platný právní předpis, který by nařizoval povinnost vozit předlohu záznamu o dopravní nehodě ve vozidle a forma této předlohy rovněž v současné době není stanovena právním předpisem. Teoreticky je tak možné záznam o nehodě napsat na libovolný papír, klidně i od svačiny,

Vzorový formulář je však přehlednější. Navržen tak, aby v kritické situaci po dopravní nehodě vedl její účastníky k tomu, aby neopomněli uvést důležité skutečnosti stanovené zákonem do formy záznamu. V zahraničí pak pomůže, že je ve všech státech EU stejný, s odpovídajícími kolonkami, a tak mu dobře porozumíte, i když zrovna neumíte místním jazykem.

Pokud mají normovaný formulář oba účastníci, neřešte, čí se použije a kdo jej vyplní. Pro dvě zúčastněná vozidla tak stačí jedna sada formuláře, pro tři už potřebujete druhou sadu. Nutné je každopádně zajistit, aby každý z účastníků nehody měl svoji kopii, aby se předešlo případným pozdějším sporům. Pokud to nelze (protože třeba máte málo kopií), měl by záznam o nehodě zůstat poškozenému, aby jím mohl prokázat svůj nárok na náhradu škody. Druhý účastník si pak může záznam třeba vyfotit chytrým telefonem.

Jak vyplnit záznam o dopravní nehodě?

Bezpodmínečnou nutností při vyplňování záznamu o dopravní nehodě je psát čitelně. Pokud pak používáte propisovací formulář, dbejte na to, aby se vepsaná data skutečně zkopírovala i na další stránky. Proto pište výrazně, ideálně k tomu použijte kuličkové pero. Opět pak připomínáme, že při vyplňování dat si kvůli identifikaci můžete vyžádat řidičský a občanský průkaz druhého účastníka nehody.

Při vyplňování je rovněž nutné dbát na to, aby nedošlo k záměně údajů. Dávejte tudíž opravdu pozor na to, které auto označíte za vozidlo A a které za B. Tomu musí odpovídat i řidič A a řidič B.

V každém případě však platí, že po vyplnění a podepsání se už do formuláře nesmí nic dopisovat, nebo na vyplněných údajích něco měnit. Záznam následně bez odkladu pošlete pojišťovně. Ta vás následně kontaktujte pro další informace.

Kdy se formulář o nehodě musí vyplnit?

Dle zákona o provozu o pozemních komunikacích, č. 361/2000 Sb., účastníci dopravní nehody jsou povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

To konkrétně znamená, že záznam o dopravní nehodě vyplňujeme u bouraček, ke kterým dle zákona o provozu o pozemních komunikacích nemusíme volat Policii ČR. Policisty je dnes k nehodě nutné volat v případě, že během ní dojde na některém z vozidel ke škodě vyšší jak 100.000 Kč (včetně přepravovaných věcí), že je během ní zraněna nebo usmrcena osoba a nebo když dojde k poškození majetku třetí osoby (např. poblíž zaparkované vozidlo, sloup veřejného osvětlení).

Policisty je pak nutné volat i v případě, kdy nejste sami schopni obnovit plynulost provozu. A také samozřejmě pokud některý z účastníků odmítne sepsat záznam o nehodě. To samé platí i v případě, že se účastníci nedohodnou na tom, kdo za nehodu může. Povinné to však není, vinu v takovém případě posoudí pojišťovny účastníků. Často doporučené bývá zavolání policie k nehodě firemního nebo zapůjčeného vozidla, bez ohledu na výši škody.

To jsou všechny důležité rady k vyplnění záznamu o dopravní nehodě. Pokud vám ani tento návod nepomohl, nevěšte hlavu. Zavolejte asistenční linku své pojišťovny, operátor vám s vaším dotazem případně poradí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *