ŘSD bude nově státní podnik SDS. Má to urychlit výstavbu

Dálnice D4 modernizace

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se nově přemění na státní podnik nazvaný Správa dálnic a silnic (SDS). Věcný záměr zákona schválila vláda. Tento krok navazuje na změny, které mají vést k urychlení výstavby dopravní infrastruktury, jako jsou dvě novely zákona o liniových stavbách či úprava stavebního zákona. Nové SDS má fungovat po vzoru Správy železnic.

Transformace na státní podnik umožní řešit nevýhody stávající právní formy, kterou je státní příspěvková organizace, a pomůže zefektivnit činnost ŘSD. Státní podnik umožní získat a udržet potřebné odborníky, případně vlastními odbornými kapacitami zajistit doposud outsourcované činnosti. ŘSD se třeba dnes musí řídit Nařízením o platových poměrech, což podle úřadu neumožňuje adekvátně odměňovat klíčové pracovníky. 

„Cílem Správy dálnic a silnic bude zajišťovat odborné činnosti v oblasti mostů, tunelů, inženýrských konstrukcí, dopravní telematiky, zajistit hlavní inženýry projektů, správce staveb a technické dozory především vlastními zaměstnanci, a nikoliv v převážné míře externími dodavateli. To umožní výrazné úspory nákladů u činností, u kterých nyní dochází k outsourcingu,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Transformace zároveň zrychlí přípravu, výstavbu a modernizaci dopravní infrastruktury a zároveň zvýší efektivitu její správy, provozu a údržby. „Změny vnitřního nastavení a fungování ŘSD již dva roky kontinuálně probíhají. V návaznosti na přípravu střednědobé strategie do roku 2025, která definuje základní strategické principy a vize cílů, metod a činností, jsme vytvořili nový útvar pro strategii. Zastřeší činnosti v oblasti digitalizace, inovací, nových technologií a projektového řízení včetně dohledu na plnění našich strategických cílů,“ rozebírá jednu ze strategických změn generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Správa dálnic a silnic se bude primárně řídit zvláštním zákonem a v oblastech zvlášť neupravených zákonem o státním podniku. Speciální zákonná úprava je zejména potřeba k zakotvení odchylek od obecné úpravy zákona o státním podniku. Zvláštním zákonem dojde k přechodu práva hospodařit s majetkem, dalších práv a závazků ŘSD. Zakotvením právního nástupnictví bude docíleno automatického přechodu veškerých práv a povinnosti vyplývajících z pracovněprávních vztahů se zaměstnanci příspěvkové organizace ŘSD na státní podnik SDS. Návrh zákona, který nový podnik legislativně ukotví, má být hotový v září.

Změna k zásadním úsporám

Investiční akce budou i nadále financovány z rozpočtu SFDI, kompenzaci nákladů na správu a údržbu stávajících dálnic a silnic I. třídy bude představovat platba za službu hrazená rovněž z rozpočtu SFDI.

Úspory díky transformaci ŘSD by se po jejím dokončení měly ročně pohybovat až v řádech miliard korun, což jednoznačně předčí její celkové náklady v řádech desítek milionů korun. Prostředky na transformaci budou uhrazeny kombinací vlastních prostředků ŘSD a ze zdrojů Ministerstva dopravy. V rozpočtech obou institucí se s těmito náklady již počítá. Z důvodu transformace tak nebude potřeba rozpočty navyšovat.

Očekávané miliardové úspory pak vzejdou ze zvýšené efektivity nového subjektu, redukce outsourcingu v některých klíčových oblastech a s ní spojeným snížením administrativní zátěže vynaložené k soutěžení veřejných zakázek. Největší přidanou hodnotu pro veřejnost bude zrychlení výstavby dopravní infrastruktury.

Z hlediska hospodaření SDS s.p. budou zachovány nástroje veřejné kontroly nakládání s finančními prostředky a po vzoru Správy železnic budou i v případě SDS s.p. její účty vedeny u České národní banky, a to jako účty podřízené státní pokladně dle Rozpočtových pravidel.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *